Русский | Latviešu

               Jaunumu arhīvs    
              

                           

  Navigācija
  Filiāles
  Aptauja
  Reklāma

 

 

 

Programma: Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana

 

 
  1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana
Studiju programmas kods 46345
Studiju programmas īstenošanas ilgums 1,5 gadi (3 semestri) pilna laika studijās
2 gadi (4 semestri) pilna laika studijās
Programmas apjoms 60 KP
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar 5 līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai cita augstākā izglītība, saskaņā ar imatrikulācijas noteikumiem
Iegūstamais grāds Profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā un administrēšanā
  1. Dati par licenci un akreditāciju

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana ir licencēta un akreditēta. Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas studenti saņem valsts atzītu diplomu.

Licenci Nr.04030-37 izsniegusi LR Izglītības un zinātnes ministrija, un tās derīguma termiņš ir līdz akreditācijas termiņa beigām.

Studiju programma ir akreditēta līdz 31.12.2020.
(Akr.lapa Nr.339; Augstskola likuma, XII nod.48.p 1.p.)

  1. Studiju programmas īstenošanas vieta

Programma tiek īstenota Rīgā un BSA filiālēs.

  1. Valoda

Studijas notiek latviešu, krievu un angļu valodās. Studiju programmas īstenošanā regulāri piedalās viesprofesori, ekonomikas un vadības zinātņu speciālisti no citām valstīm, tādēļ daļa no studiju programmas iespējama arī citās svešvalodās (ar tulkojumu vai bez).

  1. Iegūstamais grāds

Studiju programma nodrošina augstas kvalifikācijas vadības speciālistu sagatavošanu, kuri spējīgi sekmīgi konkurēt uzņēmējdarbības jomā darba tirgū gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Maģistra profesionālais grāds studiju programmas absolventam dod tiesības strādāt pedagoģisku darbu un pasniegt sociālās zinības (ekonomiku, vadībzinības) skolās, koledžās un augstskolās, turpināt izglītību doktorantūrā, kā arī strādāt uzņēmējdarbībā kā dažādu līmeņu vadītājam, kur nepieciešams maģistra grāds.

  1. Studiju programmas satura specifika

Studiju programma domāta tiem, kuri vēlas neapstāties savas profesionālās karjeras veidošanā, tiecas atjaunot profesionālās zināšanas un vadības prasmes.

Galvenais studiju programmas mērķis ir nodrošināt topošo un esošo augstākā līmeņa vadītāju profesionālo un karjeras izaugsmi, lai viņi būtu spējīgi sekmīgi konkurēt un efektīvi strādāt Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgū.

Studijas maģistrantūrā motivē tālākai pašizglītībai un mūžizglītībai, informācijas sistematizēšanai un efektīvākam darbam.

Studiju programmas saturā iekļauti ne tikai dažādi vadības zinātnes priekšmeti (Firmas menedžments, Finansu menedžments, Starptautiskais mārketings, Projektu vadība, Personāla vadība, Informācijas tehnoloģiju pielietošana pārvaldē u.c.), bet arī tādi priekšmeti kā komercdarījumu nodokļi, ekonomiskā integrācija Eiropā, zinātnisko pētījumu loģika un metodoloģija, komercdarbības likumdošana, darba tiesības, darba aizsardzība u.c., kas nepieciešamas augstākā līmeņa vadītājam.

Papildus maģistranti var apgūt intensīvo lietišķās angļu valodas kursu Business English.

 

 

Copyright © by The Baltic International Academy 2008

  Studentiem

  Saraksts

  Kontakti

Rēzekne, Dārzu iela 17,
LV-4600
tel.: 64624741; 26481642
e-mail: info@re.bsa.edu.lv

  Rekvizīti

SIA „BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”
Rēzeknes filiāle
Reģ. Nr.40003101808
PVN NR.LV40003101808
Dārzu iela 17, Rēzekne,
LV-4600
A/S “Swedbank”
LV68HABA0551003662871