Русский | Latviešu

               Jaunumu arhīvs    
              

                           

  Navigācija
  Filiāles
  Aptauja
  Reklāma

 

 

 

Programmas : Mārketings, reklāma un sabiedriskās attiecības

 

 
 1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Mārketings, reklāma un sabiedriskās attiecības
Augstākā profesionālā izglītība 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība
Studiju programmas kods 42342
Studiju programmas īstenošanas ilgums 4,5 gadi (9 semestri) - nepilna laika studijas
Studiju programmas apjoms 160 KP
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi Vispārējā vidējā, profesionālā vidējā vai augstākā izglītība
Iegūstamais grāds Profesionālais bakalaurs tirgzinībās
Iegūstamā kvalifikācija
Kvalifikācijas līmenis
Sabiedrisko attiecību menedžeris
 1. Dati par licenci un akreditāciju

Sabiedrisko attiecību studiju programma akreditēta līdz 31.12.2020.
(Akr.lapa Nr.339; Augstskola likuma, XII nod.,48.p, 1.p.)

 1. Programmas īstenošanas vietas:

Programma tiek īstenota Rīgā un filiālēs Daugavpilī, Rēzeknē Liepājā un Jelgavā.

 1. Valoda

Studijas notiek latviešu un krievu valodās. Studiju programmas īstenošanā regulāri piedalās vieslektori, tādēļ daļa no studiju programmas iespējama arī citās svešvalodās (ar tulkojumu vai bez).

 1. Iegūstamā kvalifikācija

Sabiedriskās attiecības (Public Relations) ir mārketinga komunikāciju neatņemama un ļoti svarīga sastāvdaļa. Pēdējo 20-30 gadu laikā tās attīstās ļoti strauji visā pasaulē. Darba vietu skaits sabiedrisko attiecību jomā palielinās ātrāk kā jebkurā citā menedžmenta jomā.

Apgūstot studiju programmu „Sabiedriskās attiecības”, studējošie iegūst zināšanas, prasmes un iemaņas, kas atļauj profesionāli realizēt sabiedrisko attiecību menedžera dažādas funkcijas:

 • mērķauditoriju sabiedriskās domas (dažādu sociālo grupu gaidas un viedokļi) pētījumi,
 • vadības konsultēšana, kas iekļauj sevī alternatīvas iespējas un rekomendācijas sabiedriskās domas veidošanai;
 • sabiedrisko attiecību kampaņu plānošana un izstrāde organizācijas imidža veidošanai un reputācijas uzlabošanai;
 • sadarbības ar mediju aģentūrām koordinēšana, attiecību veidošana ar plašsaziņas līdzekļiem;
 • darbības, kas saistītas ar potenciālo klientu piesaistīšanu un esošo klientu nostiprināšanu, ieskaitot informācijas dienas u.c. pasākumus;
 • attiecību koordinēšana ar ārējām specializētām grupām, tādām kā piegādātāji, bezpeļņas organizācijas un konkurenti;
 • speciālu pasākumu koordinācija, kas sastāv no svētku, izstāžu, prezentāciju un dažādu ceremoniju rīkošanas.
 1. Studiju programmas satura specifika

Studiju laikā studenti apgūst kā humanitāro un sociālo zinātņu teorētiskos kursus un sabiedrisko attiecību teorētiskos pamatkursus, tā arī lietišķos kursus, kas attīsta komunikatīvās un organizatoriskās pamatiemaņas, kas nepieciešamas sabiedrisko attiecību menedžera praktiskajā darbībā. Bez tam padziļināti tiek apgūti sabiedrisko attiecību profesionālās specializācijas kursi. Šo kursu apguve ir priekšnosacījums profesionālās kvalifikācijas un profesionālā bakalaura grāda iegūšanai. Šie kursi nodrošina padziļinātu zināšanu un prasmju apguvi tirgzinību komunikāciju teorijā un praksē, kā arī speciālu metodiku un metožu jomā, kas tiek pielietotas sabiedrisko attiecību praksē ražošanas, komerciālās un kredītu-finansu organizācijās. Studiju programma paredz profesionālās prakses ārpus augstskolas: Tekstu sagatavošanas tehnoloģijas plašsaziņas līdzekļiem; Multimediālās tehnoloģijas sagatavošana un veidošana; Attiecību ar plašsaziņas līdzekļiem vadīšana (media - relations); Masu komunikāciju elektroniskie līdzekļi; Organizācijas mārketinga komunikācijas.

Programmas lielākās daļas kursu ir lietišķais raksturs, kā arī empīrisku sociālu (mārketinga un SA) metožu izpēte un apguve, to skaitā empīrisku datu analīzes metodes - tās nosaka studentu mācību pētnieciskā darba raksturu.

Studiju programmas akadēmiskais personāls kopā ar studentiem izstrādā kompleksus starpdisciplinārus lietišķus projektus teritoriālā mārketinga jomā (pilsētas, reģiona, valsts imidža virzīšana). Notiek pētnieciskais darbs tirgus situācijas un reklāmas politikas vērtējuma noteikšanā.

Studiju programmas žurnāla CommunicatoR mērķis ir sniegt programmas studentiem iespēju publicēt nozīmīgus praktiskus sava darba rezultātus, kas iegūti ārpus augstskolas prakšu laikā.

Studenti regulāri piedalās zinātnisko konferenču darbā, piemēram,

 • Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference - "Eiropa. Karjera. Laiks. Iespējas".
 • Starptautiskā zinātniski praktiskā konference - "Privātbizness Baltijas valstīs – pirmais gads ES".

Studiju programma ir populāra kā skolu absolventu vidū, tā arī pieredzējušu darbinieku vidū no visdažādākajām dzīves darbības jomām.

Studiju plāns profesionālās studiju programmas Mārketings, reklāma un sabiedriskās attiecības

 

 

Copyright © by The Baltic International Academy 2008

  Studentiem

  Saraksts

  Kontakti

Rēzekne, Dārzu iela 17,
LV-4600
tel.: 64624741; 26481642
e-mail: info@re.bsa.edu.lv

  Rekvizīti

SIA „BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”
Rēzeknes filiāle
Reģ. Nr.40003101808
PVN NR.LV40003101808
Dārzu iela 17, Rēzekne,
LV-4600
A/S “Swedbank”
LV68HABA0551003662871