Русский | Latviešu

               Jaunumu arhīvs    
              

                           

  Navigācija
  Filiāles
  Aptauja
  Reklāma

 

 

 

Programmas: Privāttiesības

 

 
 1. Studiju programmas raksturojums
Studiju programmas nosaukums Privāttiesības
Studiju programmas kods 46380
Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms 1,5 gadi (3 semestri) pilna laika studijās
Programmas apjoms 60 KP
Prasības, uzsākot studiju programmas apguvi 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar 5 līmeņa profesionālo kvalifikāciju jurists vai juriskonsul
Iegūstamais grāds Profesionālais maģistrs privāttiesībās
Iegūstamā kvalifikācija jurists
 1. Dati par licenci un akreditāciju

Profesionālās augstākās izglītības studiju programma Privāttiesības ir licencēta un akreditēta. Pēc studiju programmas sekmīgas absolvēšanas, studenti saņem valsts atzītu diplomu.

Studiju programma ir akreditēta līdz 2019. gada 6.jūnijam.

 1. Studiju programmas īstenošanas vieta

Programma tiek īstenota Rīgā, Daugavpilī.

 1. Valoda

Studijas notiek latviešu un krievu valodās (dalījums plūsmās). Studiju programmas realizācijā regulāri piedalās viesprofesori un tiesību zinātņu speciālisti no citām valstīm, tādēļ daļa no studiju programmas iespējama arī citās svešvalodās (ar tulkojumu vai bez).

 1. Iegūstamais grāds

Studiju programma nodrošina augstas kvalifikācijas juristu sagatavošanu, kuri spējīgi sekmīgi konkurēt privāttiesību jomā darba tirgū gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Maģistra profesionālais grāds studiju programmas absolventam dod tiesības strādāt pedagoģisku darbu un pasniegt tiesību zinātni skolās, koledžās un augstskolās, turpināt izglītību doktorantūrā, kā arī strādāt jurista profesijās, kurās saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem nepieciešams maģistra grāds.

 1. Studiju programmas satura specifika

Maģistranti iegūst fundamentālas zināšanas Latvijas un Eiropas Savienības valstu privāttiesībās.

Latvijas likumdošana ir pastāvīgi mainīga zināšanu, jēdzienu un darba metožu sistēma. To nevar apgūt ar vienkāršu atcerēšanos un atstāstu. Tādēļ studiju programmā, ņemot vērā attīstīto valstu labāko pieredzi, maģistranti apgūst prasmi:

 • patstāvīgi analizēt informāciju un pieņemt lēmumus;
 • argumentēt un pamatot savu pozīciju;
 • pierādīt savus uzskatus;
 • salīdzināt Latvijas un citu valstu tiesību normas;
 • izprast tiesību funkcionēšanas likumsakarības;
 • izmantot dažādas metodes darbā ar normatīvajiem aktiem.

Tas dod iespēju studiju procesā īstenot juridiskās izglītības koncepciju, kas atbilst mūsdienu prasību līmenim un ievēro arī Latvijas likumdošanas specifiku. Studiju programmas saturs ļauj īstenot Latvijas juridiskajai izglītībai aktuālos uzdevumus: Latvijas ekonomikas tiesiskā nodrošinājuma modernizāciju, kas nepieciešama pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un atbilstošas jaunās paaudzes kvalificētu juristu sagatavošanu.

 

Copyright © by The Baltic International Academy 2008

  Studentiem

  Saraksts

  Kontakti

Rēzekne, Dārzu iela 17,
LV-4600
tel.: 64624696; 64624896
e-mail: info@re.bsa.edu.lv

  Rekvizīti

SIA „BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”
Rēzeknes filiāle
Reģ. Nr.40003101808
PVN NR.LV40003101808
Dārzu iela 17, Rēzekne,
LV-4600
A/S “Swedbank”
LV68HABA0551003662871