Русский | Latviešu

               Jaunumu arhīvs    
              

                           

  Navigācija
  Filiāles
  Aptauja
  Reklāma

 

 

 

Par BSA

 

 

Baltijas Starptautiskā akadēmija (BSA) ir lielākā privātā augstskola Baltijas valstīs, kurā studē studenti no 20 valstīm. BSA īsteno studijas pēc akreditētām studiju programmām un 1999. gadā ir saņemta valsts beztermiņa augstskolas akreditācija, kas dod tiesības izsniegt valsts parauga diplomus.

Rēzeknes filiāle darbojas no 2001. gada. Filiālē ir bagāta materiāli tehniskā bāze ar plašu bibliotēkas fondu, ar pieeju internetam, ar iespēju izmantot jaunākās tehnoloģijas, tajā skaitā teletiltus, internetkonsultācijas, elektroniskās datu bāzes. Teletiltu izmantošana dod iespēju studentiem saņemt augstvērtīgākas zināšanas, paplašinās sadarbības iespējas ar pilsētas un reģiona uzņēmējiem, valsts iestāžu darbiniekiem, vidusskolēniem, kā arī plašāku informācijas apmaiņu ar valsts struktūrām.

Filiāle 16 pastāvēšanas gados kļuvusi par patstāvīgu augstākās izglītības iestādi ar savām tradīcijām, ar vairākiem akadēmijas absolventu, kuri strādā vadošajos amatos Rēzeknē, Latgalē, Latvijā.

Filiāles organizētās starptautiskās zinātniskās konferences, piedalīšanās kopīgos semināros un projektos paplašina sadarbības iespējas ar pārējām Latgales reģiona augstākās izglītības iestādēm, kā arī ar sadarbības partneriem no Dmitrovas, Sankt-Pēterburgas (Krievija), Baltkrievijas, Igaunijas, Lietuvas.

Studenti izmanto iespējas studēt arzemēs ERASMUS programmas ietvaros, kā arī starptautiskās studentu nometnes dod vertīgu pieredzi.

I līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, kuras tiek realizētas BSA Rēzeknes filiālē

  Tiesību zinātnes - programma ir licencēta un akreditēta līdz 2019. gada 4. jūnijam.
  Iegūstamā kvalifikācija – juristapalīgs
  Studiju ilgums – 2,5 gadi (nepilna laika )
  Studiju forma – vakara
  Studiju valoda – bilingvāli

II līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, kuras tiek realizētas BSA Rēzeknes filiālē

  Tiesību zinātnes - programma ir licencēta un akreditēta līdz 2019. gada 4. jūnijam.
  Iegūstamā kvalifikācija – juriskonsults
  Studiju ilgums – 4,5 gadi - nepilna laika
  Studiju forma – vakara
  Studiju valoda – bilingvāli
  Pēc studiju programmas apguves absolventi var strādāt LR valsts un nevalstiskās struktūrās, komercstruktūrās, starptautiskās organizācijās, bankās un apdrošināšanas kompānijās, veidot pastāvīgu juridisko praksi Latvijā un citās valstīs.
  Var turpināt studijas profesionālā maģistratūrā akadēmijā Rīgā vai Daugavpilī.
  Uzņēmējdarbība - akreditēta līdz 2019. gadam.
  virzieni: menedžments (firmas vadība),
  Iegūstamā kvalifikācija: uzņēmējdarbības vadītājs
  Studiju ilgums – 4,5 gadi (nepilna laika)
  Studiju forma – vakara
  Studiju valoda – bilingvāli
  Absolventi veiksmīgi var darboties ne tikai kā uzņēmumu mārketinga daļu un citu struktūrvienību vadītāji, bet arī veidot un vadīt jaunus, konkurētspējīgus uzņēmumus.
  Sabiedriskās attiecības (Public Relations) - akreditēta līdz 2019.gadam
  Iegūstamais grāds – profesionālā bakalaura grāds tirgzinībās
  Iegūstamā kvalifikācija – sabiedrisko attiecību menedžeris
  Studiju ilgums – 4,5 gadi (nepilna laika)
  Studiju forma – vakara
  Studiju valoda – bilingvāli

Profesionālas maģistrantūras studiju programmas, kuras tiek realizētas BSA Rēzeknes filiālē

  „Privāttiesības” - akreditēta līdz 2019.gadam
  Studiju ilgums – 1,5-2 gadi
  Studiju valoda – bilingvāli
  Piešķiramais grāds– profesionālais maģistrs cilvēktiesībās
  Kvalifikācija - jurists
  „Uzņēmējdarbības vadība un administrēšana” (Master of Business Administration - MBA)
  - akreditēta līdz 2019.gadam
  Studiju ilgums – 1,5-2 gadi
  Studiju valoda – bilingvāli
  Piešķiramais grāds – profesionālais maģistrs uzņēmējdarbībās vadībā un administrēšanā

Uzņemšana BSA Uzņemšana BSA pilna laika studiju programmās notiek pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem.
Izņēmumi :personas ar īpašām vajadzībām, ārzemnieki, personas, kas ieguvušas pilnu vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kuras kārto iestājeksāmenu ar IQ testa palīdzību.

Uzņemšana maģistrantūrā – pamatojoties uz 2. līmeņa augstākās izglītības ar 5 līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai cita augstākās izglītības dokumenta pamata (saskaņā ar imatrikulācijas noteikumiem)

Labākie studenti - mūsu lepnums!
• Atlaide teicamniekiem – 25%
• Programma „BSA ģimene” – atlaides studējošām ģimenēm (10% līdz 25%)
• Atlaides invalīdiem un bāreņiem (10% līdz 50%)
• Iespēja iesaistīties ES finansētā studentu mobilitātes programmā ERASMUS – līgumi ar 30 Eiropas universitātēm
• Atlaides skolēniem, BSA sadarbības partnerskolu absolventiem
• Atlaides studentiem – BSA sabiedriskās, kultūras un sporta dzīves aktīvistiem
• Iespēja saņemt valsts garantētus un komercbanku studentu un studiju kredītus
• Maģistrantiem, BSA absolventiem- studiju maksas atlaides

MŪSU KOORDINĀTES:
Dārzu 21/17, Rēzekne, LV – 4600
Tālr. 64 624 696, 26 481 642, 64 624 741
e-mail: info@re.bsa.edu.lv
www.rezekne.bsa.edu.lv

 

Copyright © by The Baltic International Academy 2008

  Studentiem

  Saraksts

  Kontakti

Rēzekne, Dārzu iela 17,
LV-4600
tel.: 64624696; 64624896
e-mail: info@re.bsa.edu.lv

  Rekvizīti

SIA „BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA”
Rēzeknes filiāle
Reģ. Nr.40003101808
PVN NR.LV40003101808
Dārzu iela 17, Rēzekne,
LV-4600
A/S “Swedbank”
LV68HABA0551003662871